هفته منتهی به 3 شهریور
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 03/06/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 03/06/1395 تعداد 24.697.566 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 52.251.539.472 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/47 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 160 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 5/38 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ایران خودرو با 5/19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 25 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 202 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 78081 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 5 واحد کاهش نسبت به هفته قبل ، به رقم  798 واحد رسید.

 
چهارشنبه 3 شهریور
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 03/06/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 03/06/1395 تعداد 3.618.515 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.902.687.106 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 68 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کاشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کیسون با 20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 175 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 312 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 21 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 117 واحدافزایش نسبت به روز قبل به رقم 78081 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 2 واحد کاهش  نسبت به روز قبل ، به رقم  798 واحد رسید.

 
سه شنبه 2 شهریور
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 02/06/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 02/06/1395 تعداد 3.832.573 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.934.005.093 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 51 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 142 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 301 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 25 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 122 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 77964 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد کاهش  نسبت به روز قبل ، به رقم  800 واحد رسید.

 
دوشنبه 1 شهریور
ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 01/06/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 01/06/1395 تعداد 6.932.874 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 14.194.059.109 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/35 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 69 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/37 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 5/30 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 197 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 237 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 21 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس بدون تغییر نسبت به روز قبل به رقم 78086 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 2 واحد کاهش  نسبت به روز قبل ، به رقم  802 واحد رسید.

 
مرداد 1395
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات مرداد ماه 1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در مرداد ماه 1395 تعداد 84.856.265 (هشتاده و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار و دویست و شصت و پنج)سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 196.417.248.863(یکصد و نود و شش میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و هشتصد و شصت و سه ) ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 19 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 295 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با بیش از 65  میلیارد ریال معامله در مرداد ماه توانست 5/33 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد. همچنین در این ماه سهام شرکت ایران خودرو بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 22 میلیارد ریال معامله در مرداد ماه، 5/11 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 107 کد معاملاتی جدید نیز در مرداد ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار با 3572 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 78086 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 18 واحد افزایش به رقم  805 واحد رسید.

 
یکشنبه 31 مرداد
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 31/05/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 31/05/1395 تعداد 8.282.100 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 19.495.877.953 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 44 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 68 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/52 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 5/27 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 217 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 227 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 117 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78086 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 5 واحد افزایش  نسبت به روز قبل ، به رقم  805 واحد رسید.

 
شنبه 30 مرداد
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 30/05/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 30/05/1395 تعداد 2.031.504 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.724.910.211 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 81 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 59 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 50 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت تبریز با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 209 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 222 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 89 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77968 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 3 واحد کاهش  نسبت به روز قبل ، به رقم  800 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 27 مرداد
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۳٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 27/05/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 27/05/1395 تعداد 14.616.980 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 32.778.141.828 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 167 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 5/37 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ایران خودرو با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 34 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 311 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 77879 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 14 واحد کاهش نسبت به هفته قبل ، به رقم  803 واحد رسید.

 


 
← صفحه بعد