هفته منتهی به 9 آذر
ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 09/09/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 09/09/1395 تعداد 12.649.182 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 40.239.691.491 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 145 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته اسناد خزانه اسلامی 960523 با 5/24 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 21 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 633 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 80018 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 3 واحد کاهش نسبت به هفته قبل ، به رقم  830 واحد رسید.

 
سه شنبه 9 آذر
ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 09/09/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 09/09/1395 تعداد 5.742.009 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 22.544.780.716 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/44 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 83 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/42 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز اسناد خزانه اسلامی 960523 با 39 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 205 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 187 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 25 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 392 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 80018 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز بدون تغییر ، به رقم  830 واحد رسید.

 
یکشنبه 7 آذر
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه   مورخه 07/09/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 07/09/1395 تعداد 2.664.847 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.902.791.475 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 46 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 12 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش (تالار اختصاصی) بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 42 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 200 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 235 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 21 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 84 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 79625 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد کاهش ، به رقم  830 واحد رسید.

 
شنبه 6 آذر
ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه   مورخه 06/09/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 06/09/1395 تعداد 4.242.326 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.792.119.300 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان  با 21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 184 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 210 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 155 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 79541 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 2 واحد کاهش ، به رقم  831 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 3 آذر
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 03/09/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 03/09/1395 تعداد 13.429.805 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 32.787.487.170 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 150 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 27 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 117 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 79385 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 2 واحد افزایش نسبت به هفته قبل ، به رقم  833 واحد رسید.

 
چهارشنبه 03 آذر
ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه   مورخه 03/09/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 03/09/1395 تعداد 1.599.312 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.480.466.698 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 70 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت تبریز  با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 187 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 205 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 8 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 79385 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز بدون تغییر ، به رقم  833 واحد رسید.

 
سه شنبه 2 آذر
ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 02/09/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 02/09/1395 تعداد 3.944.376 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.766.234.155 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 65 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان  با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 162 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 252 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 74 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 79393 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز بدون تغییر ، به رقم  833 واحد رسید.

 
دوشنبه 1 آذر
ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 01/09/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 01/09/1395 تعداد 3.938.181 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.663.590.649 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 78 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 62 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 54 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان  با 5/42 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 189 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 211 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 40 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 79319 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز بدون تغییر ، به رقم  833 واحد رسید.

 
← صفحه بعد