هفته منتی به 23 مهر
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 23/07/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 23/07/1393 تعداد 11.335.099 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 27.253.945.290 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 141 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/14 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 35 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 195 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 71978 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 23 مهر
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 23/07/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 23/07/1393 تعداد 2.661.763 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.742.027.381 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/39 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت نوسازی وساختمان تهران با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 162 شرکت با افزایش قیمت و 211 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 85 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71978 واحد رسید.

 


 
سه شنبه 22 مهر
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 22/07/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 22/07/1393 تعداد 6.154.738 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.170.976.838 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 72 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک صادرات ایران با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 215 شرکت با افزایش قیمت و 150 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 101 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71893 واحد رسید.

 
یکشنبه 20 مهر
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 20/07/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 20/07/1393 تعداد 1.015.080 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.185.404.354 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 54 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سیمان شرق با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 195 شرکت با افزایش قیمت و 170 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 19 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71791 واحد رسید.

 


 
شنبه 19 مهر
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 19/07/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 19/07/1393 تعداد 1.503.518 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.155.536.717 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 13 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 64 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 221 شرکت با افزایش قیمت و 161 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 11 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 71771 واحد رسید.

 
گزارش معاملات هفته منتهی به 16 مهر 1393
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 16/07/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 16/07/1393 تعداد 12.082.772 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 21.177.619.191 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 131 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت بانک دی  با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 38 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 143 واحد افزایشش در مقایسه با هفته قبل به رقم 71783 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 16 مهر 1393
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 16/07/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 16/07/1393 تعداد 4.554.536 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.446.887.939 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 58 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری آبان بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز حق تقدم شرکت بانک گردشگری با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 195 شرکت با افزایش قیمت و 183 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 41 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 64 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71783 واحد رسید.

 


 
هفته منتهی به 9 مهر
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 09/07/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 09/07/1393 تعداد 6.708.175 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 21.047.623.501 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 156 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 22 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 148 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 71640 واحد رسید. 

 
← صفحه بعد