هفته منتهی به 11 اسفند
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 11/12/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 11/12/1395 تعداد 14.486.996 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 44.827.619.360 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/37 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 170 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 50 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته اسناد خزانه اسلامی 960703 با 31 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 20 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 372 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 77475 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 3 واحد افزایش نسبت به هفته قبل ، به رقم  870 واحد رسید.

 
چهارشنبه 11 اسفند
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 11/12/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 11/12/1395 تعداد 4.059.667 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.903.710.536 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/69 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 66 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 41 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی با 5/36 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 177 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 227 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 127 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 77475 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با بدون تغییر نسبت به روز قبل ، به رقم  870 واحد رسید.

 
سه شنبه 10 اسفند
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 10/12/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 10/12/1395 تعداد 3.444.465 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 13.373.545.164 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 72 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 82 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/61 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز اسناد خزانه اسلامی 960703 با 36 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 170 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 219 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 11 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77602 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با بدون تغییر نسبت به روز قبل ، به رقم  869 واحد رسید.

 
دوشنبه 9 اسفند
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 09/12/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 09/12/1395 تعداد 1.948.691 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.344.182.607 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 72 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنایع آذرآب با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 172 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 200 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 15 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77590 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 3 واحد افزایش نسبت به روز قبل ، به رقم  869 واحد رسید.

 
یکشنبه 8 اسفند
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 08/12/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 08/12/1395 تعداد 2.292.718 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.457.886.739 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 15 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 61 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 36 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت آتیه داده پرداز با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 81 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 241 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 288 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 77574 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد افزایش نسبت به روز قبل ، به رقم  866 واحد رسید.

 
شنبه 7 اسفند
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 07/12/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 07/12/1395 تعداد 2.741.455 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 13.748.294.314 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 15 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 57 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/79 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز اسناد خزانه اسلامی 960703 با 5/65 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 150 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 194 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 313 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 16 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77863 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 2 واحد کاهش نسبت به روز قبل ، به رقم  865 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 4 اسفند
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 04/12/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 04/12/1395 تعداد 13.091.172 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 31.653.069.868 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/35 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 147 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 5/31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته اسناد خزانه اسلامی 960502 با 5/26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 18 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 658 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 77847 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 18 واحد افزایش نسبت به هفته قبل ، به رقم  867 واحد رسید.

 
چهارشنبه 4 اسفند
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 04/12/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 04/12/1395 تعداد 2.730.610 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.700.858.991 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 57 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش نفت وگاز پارسیان با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 176 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 184 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 47 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77847 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد افزایش نسبت به روز قبل ، به رقم  867 واحد رسید.

 
← صفحه بعد