هفته منتهی به 21 بهمن
ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 21/11/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 21/11/1394 تعداد 174.315.899 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 350.694.488.564 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 272 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت سایپا با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 61 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 3813 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 77497 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 21 بهمن
ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  جهارشنبه   مورخه 21/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 21/11/1394 تعداد 42.844.950 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 92.071.378.321 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 138 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 152 شرکت با افزایش قیمت و 304 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 31 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 701 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 77497 واحد رسید.

 
سه شنبه 20 بهمن
ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 20/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 20/11/1394 تعداد 47.300.937 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 96.523.593.653 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 13 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 175 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 360 شرکت با افزایش قیمت و 67 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 25 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 2415 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78199 واحد رسید.

 
دوشنبه 19 بهمن
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 19/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 19/11/1394 تعداد 23.637.652 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 44.193.251.432 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 142 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک سینا با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 292 شرکت با افزایش قیمت و 125 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1214 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 75783 واحد رسید.

 
یکشنبه 18 بهمن
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز  یکشنبه   مورخه 18/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 18/11/1394 تعداد 30.584.805 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 56.861.716.619 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/72 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 13 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 130 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک تجارت با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 270 شرکت با افزایش قیمت و 142 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 465 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74569 واحد رسید.

 
شنبه 17 بهمن
ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز  شنبه   مورخه 17/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 17/11/1394 تعداد 29.947.555 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 61.044.548.539 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 47 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 17 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 117 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/49 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت زامیاد با 46 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 286 شرکت با افزایش قیمت و 138 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 419 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74103 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 14 بهمن
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 14/11/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 14/11/1394 تعداد 120.424.327 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 244.209.125.127 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 250 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت بانک تجارت با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 34 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 2673 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73684 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 14 بهمن
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه   مورخه 14/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 14/11/1394 تعداد 24.951.204 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 44.225.631.287 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 140 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک تجارت با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 198 شرکت با افزایش قیمت و 178 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 41 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73684 واحد رسید.

 
سه شنبه 13 بهمن
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 13/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 13/11/1394 تعداد 17.876.747 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 36.926.223.705 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 71 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 132 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک دی با 5/14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 269 شرکت با افزایش قیمت و 129 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 812 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73725 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 12 بهمن
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 12/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 12/11/1394 تعداد 28.093.720 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 49.679.431.580 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/72 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 135 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک تجارت با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 328 شرکت با افزایش قیمت و 76 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1793 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 72912 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 11 بهمن
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه   مورخه 11/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 11/11/1394 تعداد 17.592.249 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 33.403.626.171 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 96 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 122 شرکت با افزایش قیمت و 225 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 275 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 71118 واحد رسید.

 


 
شنبه 10 بهمن
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز  شنبه   مورخه 10/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 10/11/1394 تعداد 31.910.407 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 79.974.212.384 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 40 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 108 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 199 شرکت با افزایش قیمت و 192 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 382 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71393 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 7 بهمن
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 07/11/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 07/11/1394 تعداد 132.210.359 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 267.352.508.860 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر میباشد در مقایسه با هفته گذشته 48 درصد حجم معاملات و 5/73 درصد ارزش معاملات رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 245 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/41 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت گروه مپنا با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 37 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 4449 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 71011 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 7 بهمن
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز  چهارشنبه   مورخه 07/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 07/11/1394 تعداد 30.665.626 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 60.544.668.091 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 13 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 119 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت زامیاد با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 193 شرکت با افزایش قیمت و 192 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 11 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71011 واحد رسید

 
سه شنبه 6 بهمن
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 06/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 06/11/1394 تعداد 25.492.046 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 65.873.686.701 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 130 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/47 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با 5/27 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 318 شرکت با افزایش قیمت و 62 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 2142 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 70999 واحد رسید.

 
دوشنبه 5 بهمن
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 05/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 05/11/1394 تعداد 28.663.044 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 52.995.050.015 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/43 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 117 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت زامیاد با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 272 شرکت با افزایش قیمت و 92 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1117 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 68857 واحد رسید.

 
یکشنبه 4 بهمن
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه   مورخه 04/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 04/11/1394 تعداد 16.448.761 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 40.500.589.888 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 112 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 49 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه مپنا با 37 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 336 شرکت با افزایش قیمت و 130 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 779 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 67740 واحد رسید.

 
شنبه 3 دیماه
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه   مورخه 03/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 03/11/1394 تعداد 30.940.882 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 46.745.514.165 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/77 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 120 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/54 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 31 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 304 شرکت با افزایش قیمت و 123 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 43 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 397 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 66960 واحد رسید.

 


 
رشد 380 درصدی ارزش و 360 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه در دیماه
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات دیماه 1394          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در دیماه 1394 تعداد 188.617.459سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 375.205.036.311 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است که حجم معاملات با افزایش360 درصدی  و ارزش معاملات نیز با افزایش380 درصدی همراه بود.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 328 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با بیش از 111  میلیارد ریال معامله در دیماه توانست 30 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت گروه مپنا بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 46 میلیارد ریال معامله در دیماه، 12 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 60 کد معاملاتی جدید نیز در دیماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شدکه در مقایسه با ماه قبل با رشد 43 درصدی همراه بود. در ضمن شاخص کل بازار با 5044 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 66562 واحد رسید .

 
هفته منتهی به 30 دی
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 30/10/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 30/10/1394 تعداد 89.158.020 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 154.095.998.523 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر میباشد در مقایسه با هفته گذشته 5/123 درصد حجم معاملات و 75 درصد ارزش معاملات رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 210 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ذوب آهن اصفهان با 5/14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 26 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 3046 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 66562 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 30 دی
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهار شنبه   مورخه 30/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 30/10/1394 تعداد 22.575.156 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 38.248.286.464 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 44 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 119 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز حق تقدم سهام شرکت ایران خودرو با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 271 شرکت با افزایش قیمت و 196 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 36 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 444 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 66562 واحد رسید.

 
سه شنبه 29 دی
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 29/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 29/10/1394 تعداد 16.225.702 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 30.347.857.584 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 86 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/47 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ذوب آهن اصفهان با 29 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 270 شرکت با افزایش قیمت و 174 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 36 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 998 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 66118 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 28 دی
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 28/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 28/10/1394 تعداد 17.200.718سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 31.821.387.205 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 45 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 104 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 61 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ذوب آهن اصفهان با 5/26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 166 شرکت با افزایش قیمت و 317 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 304 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 65119 واحد رسید.

 
یکشنبه 27 دی
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه   مورخه 27/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 27/10/1394 تعداد 19.774.940 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 30.981.127.128 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 104 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با  29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت زامیاد با 9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 205 شرکت با افزایش قیمت و 263 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 563 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 65424 واحد رسید.

 
شنبه 26 دی
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه   مورخه 26/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 26/10/1394 تعداد 13.381.504 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.299.442.431 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 69 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 87 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با  27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 349 شرکت با افزایش قیمت و 129 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1344 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 64860 واحد رسید.