» شنبه 14 اسفند :: ۱۳٩٦/۱/۸
» شنبه 2 بهمن :: ۱۳٩٥/۱٢/۳
» چهارشنبه 22 دی :: ۱۳٩٥/۱۱/٢
» یکشنبه 28 آذر :: ۱۳٩٥/۱٠/٢
» شنبه 29 آبان :: ۱۳٩٥/٩/٢
» شنبه 24 مهر :: ۱۳٩٥/۸/۱
» دوشنبه 29 شهریور :: ۱۳٩٥/٧/۳
» شنبه 30 مرداد :: ۱۳٩٥/٦/۱
» شنبه 26 تیر :: ۱۳٩٥/٥/٢
» شنبه 29 خرداد :: ۱۳٩٥/٤/۱
» دوشنبه 27 اردیبهشت :: ۱۳٩٥/۳/۱
» شنبه 28 فروردین :: ۱۳٩٥/٢/۱
» دوشنبه 24 اسفند :: ۱۳٩٥/۱/۸
» شنبه 24 بهمن :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» شنبه 26 دی :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» یکشنبه 22 آذر :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» شنبه 23 آبان :: ۱۳٩٤/٩/۱
» چهارشنبه 29 مهر :: ۱۳٩٤/۸/٤
» شنبه 28 شهریور :: ۱۳٩٤/٧/٢
» شنبه 31 مرداد :: ۱۳٩٤/٦/۱
» دوشنبه 29 تیر :: ۱۳٩٤/٥/٤
» شنبه 30 خرداد :: ۱۳٩٤/٤/۱
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 02/03/1394 :: ۱۳٩٤/۳/٤
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 01/02/1394 :: ۱۳٩٤/٢/۱
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 05/01/1394 :: ۱۳٩٤/۱/۱۱
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 29/11/1393 :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 29/10/1393 :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» گزارش معاملات هفته منتهی به 03/10/1393 :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 03/10/1393 :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» شنبه 24 آبان :: ۱۳٩۳/٩/٢
» شنبه 26 مهر :: ۱۳٩۳/۸/۳
» دوشنبه 31 شهریور :: ۱۳٩۳/٧/۱
» گزارش معاملات مرداد ماه :: ۱۳٩۳/٦/۱
» گزارش معاملات روز سه شنبه 31 تیر 1393 :: ۱۳٩۳/٥/۱
» شنبه 31 خرداد :: ۱۳٩۳/٤/۱
» رشد 78 درصدی حجم و 49 درصدی ارزش معاملات در هفته منتهی به 31 اردیبهشت :: ۱۳٩۳/۳/۳
» یکشنبه 31 فرودین :: ۱۳٩۳/٢/۱
» سه شنبه 27 اسفند :: ۱۳٩۳/۱/٦
» مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» چهارشنبه 30 بهمن :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» سه شنبه 29 بهمن :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» دوشنبه 28 بهمن :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» یکشنبه 27 بهمن :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» شنبه 26 بهمن :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 4 اسفند 1392 :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 3 اسفند 1392 :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» بهمن ماه 92 :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» گزارش معاملات هفته منتهی به 23 بهمن 1392 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» گزارش معاملات روز چهارشنبه 23 بهمن 1392 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» دوشنبه 21 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» یکشنبه 20 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» شنبه 19 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» هفته منتهی به 16 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» هفته منتهی به 9 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» هفته منتهی به 2 بهمن 92 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» چهارشنبه 16 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» سه شنبه 15 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» دوشنبه 14 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» یکشنبه 13 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» شنبه 12 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» چهارشنبه 9 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» سه شنبه 8 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» دوشنبه 7 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» یکشنبه 6 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» شنبه 5 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» چهارشنبه 2 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» سه شنبه 1 بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» گزارش معاملات دیماه 92 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» گزارش معاملات هفته منتهی به 9 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 9 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» هفته منتهی به 2 بهمن 92 :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» چهارشنبه 2 دی ماه 92 :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» هفته منتهی به 25 دی ماه 1392 :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» شنبه 28 دی ماه 92 :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» چهارشنبه 25 دی ماه 92 :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» گزارش معاملات دی ماه 1392 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 1 بهمن 1392 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» گزارش معاملات روز دو شنبه مورخه 30 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» شنبه 28 دی ماه 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» گزارش معاملات هفته منتهی به 25 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 25 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 24 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه23 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 22 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 21 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» گزارش معاملات هفته منتهی به 18 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 18 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 17 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه16 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 15 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 14/10/1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» گزارش معاملات هفته منتهی به 11 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 11 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 2 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 8 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 7 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» گزارش معاملات نه ماهه منتهی به 30 آذر سال 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» گزارش معاملات سه ماهه سوم ماه 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» گزارش معاملات هفته منتهی به 4 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 4 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» گزارش معاملات آذر ماه 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 1 دی 1392 :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 30 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» گزارش معاملات هفته منتهی به 27 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 27 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 26 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 25 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 24 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 23 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» گزارش معاملات هفته منتهی به 20 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 20 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 19 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 18 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 17 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 16 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» گزارش معاملات هفته منتهی به 13 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 13 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 12 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 11 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 10 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 9 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٩
» گزارش معاملات هفته منتهی به 6 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٩
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 6 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٩
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 5 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٥
» گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 4 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٥
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 3 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٤
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 2 آذر 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢
» گزارش معاملات آبان ماه 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢
» گزارش معاملات هفته منتهی به 29 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 29 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/٩/٢
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 28 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 27 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 26 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 25 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» گزارش معاملات هفته منتهی به 22 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 21 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 20‌ آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 19 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 18 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» گزارش معاملات هفته منتهی به 15 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 15 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» گزارش معاملات روز سه شنبه 14 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» گزارش معاملات روز دوشنبه 13 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» گزارش معاملات روز یکشنبه 12 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» گزارش معاملات روز شنبه 11 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» گزارش معاملات هفته منتهی به 8 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» گزارش معاملات روز چهارشنبه 8 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» گزارش معاملات روز سه شنبه 7 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/٧
» گزارش معاملات روز دوشنبه 6 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/٦
» گزارش معاملات روز یکشنبه 5 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/٦
» گزارش معاملات روز شنبه 4 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/٤
» گزارش معاملات هفته منتهی به 1 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱
» گزارش معاملات روز چهارشنبه 1 آبان 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱
» گزارش معاملات مهر ماه 1392 :: ۱۳٩٢/۸/۱
» گزارش معاملات روز سه شنبه 30 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» گزارش معاملات روز دوشنبه 29 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» گزارش معاملات روز یکشنبه 28 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» گزارش معاملات روز شنبه 27 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» گزارش معاملات هفته منتهی به 24 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» گزارش معاملات سه شنبه 23 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» گزارش معاملات یکشنبه 21 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» گزارش معاملات دوشنبه 22 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» گزارش معاملات روز شنبه 20 liv 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» گزارش معاملات هفته منتهی به 17 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» گزارش معاملات روز چهارشنبه 17 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» گزارش معاملات سه شنبه 16 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» گزارش معاملات سه شنبه 16 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» گزارش معاملات روز دوشنبه 15 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» گزارش معاملات روز یکشنبه 14 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» گزارش معاملات روز شنبه 13 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» گزارش معاملات هفته منتهی به 10 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» گزارش معاملات چهارشنبه 10 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» گزارش معاملات دوشنبه 8 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۸
» گزارش معاملات روز یکشنبه 7 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٧
» گزارش معاملات شنبه 6 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٦
» گزارش معاملات شش ماهه اول 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٦
» گزارش معاملات سه ماهه دوم 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٦
» گزارش معاملات هفته منتهی به 3 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۳
» گزارش معاملات چهارشنبه 3 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۳
» گزارش سه شنبه 2 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/٢
» گزارش معاملات شهریور ماه 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۱
» گزارش معاملات دوشنبه 1 مهر 1392 :: ۱۳٩٢/٧/۱
» گزارش معاملات یکشنبه 31 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» گزارش معاملات شنبه 30شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» گزارش معاملات هفته منتهی به 27شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» گزارش معاملات چهارشنبه 27 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» گزارش معاملات سه شنبه 26 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» گزارش معاملات دوشنبه 25 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» گزارش معاملات یکشنبه 24 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» گزارش معاملات شنبه 23 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» گزارش معاملات هفته منتهی به 20 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» گزارش معاملات چهارشنبه 20 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» گزارش معاملات سه شنبه 19شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» گزارش معاملات دوشنبه 18 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» گزارش معاملات یکشنبه 17 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» گزارش معاملات شنبه 16 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» گزارش معاملات هفته منتهی به 13 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» گزارش معاملات چهارشنبه 13 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» گزارش معاملات سه شنبه 12 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» گزارش معاملات یکشنبه 10 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» گزارش معاملات شنبه 9 شهریور 1392 :: ۱۳٩٢/٦/٩
» گزارش معاملات سه شنبه 29 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» گزارش معاملات دوشنبه 28 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» گزارش معاملات یکشنبه 27 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» گزارش معاملات شنبه 26 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» گزارش معاملات هفته منتهی به 23 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» گزارش معاملات چهارشنبه 23 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» گزارش معاملات سه شنبه 22 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» گزارش معاملات دوشنبه 21 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» گزارش معاملات یکشنبه 20 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» گزارش معاملات هفته منتهی به 16 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» گزارش معاملات هفته منتهی به 16 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» گزارش معاملات چهارشنبه 16 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» گزارش معاملات دوشنبه 14 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» گزارش معاملات 13 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» گزارش معاملات 12 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» گزارش هفته منتهی به 9 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» گزارش 9 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٩
» گزارش معاملات 7 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٧
» گزارش 6 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٦
» گزارش 5 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٦
» گزارش چهارشنبه 2 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٢
» گزارش 1 مرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٥/۱
» گزارش معاملات تیر ماه 1392 :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» دوشنبه 31 تیر 1392 :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» یکشنبه 30 تیر 1392 :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» شنبه 29 تیر 1392 :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» هفته منتهی به 26 مرداد :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» چهارشنبه 26 تیر :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» سه شنبه 25 تیر :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» یکشنبه 23 تیر :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» شنبه 22 تیر :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» رشد 85 درصدی ارزش معاملات و 69 درصدی حجم معاملات :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» چهارشنبه 19 تیر :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» سه شنبه 18 تیر :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» دوشنبه 17 تیر 92 :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» یکشنبه 16 تیر :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» شنبه 15 تیر :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» رشد 5/33 درصدی ارزش معاملات :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» چهارشنبه 12 تیر 92 :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» سه شنبه 11 تیر :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» دوشنبه 10 تیر 92 :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» هفته منتهی به 1 خرداد :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» یکشنبه 4 تیر 92 :: ۱۳٩٢/٤/٩
» خرداد 1392 :: ۱۳٩٢/٤/٥
» رشد 69 درصدی حجم و 35 درصدی ارزش معاملات در اردیبهشت ماه :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» شنبه 28 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» هفته منتهی به 25 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» چهارشنبه 25 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» سه شنبه 24 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» دوشنبه 23 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» یکشنبه 22 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» شنبه 21 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» رشد 51 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» چهارشنبه 18 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» سه شنبه 17 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» دوشنبه 16 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» یکشنبه 15 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» شنبه 14 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» رشد 52 درصدی حجم و 5/8 درصدی ارزش معاملات تالا رارومیه :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه 11 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» سه شنبه 10 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» دوشنبه 9 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٩
» یکشنبه 8 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٩
» شنبه 7 اردیبهشت 92 :: ۱۳٩٢/٢/٧
» هفته منتهی به 4 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٤
» چهارشنبه 4 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٤
» ۱۳٩٢/٢/٤ :: ۱۳٩٢/٢/٤
» یکشنبه 1 اردیبهشت 92 :: ۱۳٩٢/٢/۱
» رشد 211 درصدی ارزش معاملات در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» شنبه 31 فروردین 92 :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» رشد 200 درصدی ارزش معاملات و 82 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» چهارشنبه 28 فروردین 92 :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» سه شنبه 27 فروردین 92 :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» دوشنبه 26 فروردین :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» شنبه 24 فروردین 92 :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» رشد 267 درصدی ارزش و 356 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» چهارشنبه 21 فروردین 91 :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» سه شنبه 20 فروردین :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» دوشنبه 19 فروردین :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» یکشنبه 18 فروردین :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» شنبه 17 فروردین 91 :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» هفته منتهی به 14 فروردین 92 :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» چهارشنبه 14 فروردین :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» یکشنبه 11 فروردین 92 :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» شنبه 10 فروردین :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» شنبه 10 فروردین 92 :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» گزارش معاملات سال 1391 تالار ارومیه :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» رشد 380درصدی ارزش معاملات و 121 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه در هفته اول فرورد :: ۱۳٩٢/۱/٧
» چهارشنبه 7 فروردین 1392 :: ۱۳٩٢/۱/٧
» سه شنبه 6 فروردین 1392 :: ۱۳٩٢/۱/٧
» دوشنبه 5 فروردین 1392 :: ۱۳٩٢/۱/٧
» رشد 55 درصدی حجم معاملات در اسفند ماه :: ۱۳٩٢/۱/٥
» تبریک سال 92 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» هفته منتهی به 28 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» دوشنبه 28 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» یکشنبه 27 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» شنبه 26 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» رشد 5/24 درصدی ارزش معاملات در هفته منتهی به 23 اسفند :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» چهارشنبه 23 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» یکشنبه 20 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» شنبه 19 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» سه شنبه 22 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» دوشنبه 21 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» هفته منتهی به 16 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» چهارشنبه 16 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» سه شنبه 15 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» دوشنبه 14 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» یکشنبه 13 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» شنبه 12 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» رشد 49 درصدی حجم معاملات تالار ارمیه :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» چهارشنبه 9 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» سه شنبه 8 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» دوشنبه 7 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» یکشنبه 6 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» شنبه 5 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» رشد 108 درصدی حجم معاملات و 31 درصدی ارزش معاملات در هفته منتهی به 2 اسفند :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» چهارشنبه 2 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» سه شنبه 1 اسفند 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» رشد 36 درصدی ارزش معاملات در بهمن ماه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» دوشنبه 30 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» یکشنبه 29 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» شنبه 28 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» رشد 20 درصدی حجم معاملات :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» چهارشنبه 25 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» سه شنبه 24 بهمن :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» دوشنبه 23 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» شنبه 21 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» رشد 172 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» چهارشنبه 18 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» سه شنبه 17 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» دوشنبه 16 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» یکشنبه 15 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» شنبه 14 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» هفته منتهی به 11 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» چهارشنبه 11 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» دوشنبه 9 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» یکشنبه 8 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» شنبه 7 بهمن ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» رشد 87 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» چهارشنبه 4 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» چهارشنبه 4 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» چهارشنبه 4 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» سه شنبه 3 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» دوشنبه 2 بهمن 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» رشد 68 درصدی ارزش معاملات در دی ماه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» یکشنبه 1 دی ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» شنبه 30 دی ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» هفته منتهی به 27 دی ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» چهارشنبه 27 دی ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» دوشنبه 25 دی ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» یکشنبه 24 دی 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» هفته منتهی به 20 دی 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» چهارشنبه 20 دی 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» سه شنبه 19 دی 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» دوشنبه 18 دی 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» اطلاعیه برگزاری آزمون های دورۀ بیستم بازارسرمایه اسفندماه 1391 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» یکشنبه 17 دی ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» هفته منتهی به 13 دی ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» چهارشنبه 13 دی ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» سه شنبه 12 دی ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» دوشنبه 11 دی 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 10/10/1391 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» گزارش معاملات روز شنبه مورخه 09/10/1391 :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» رشد 102 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه در هفته منتهی به 6 دی :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» ۱۳٩۱/۱٠/٦ :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» گزارش 9 ماهه تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» سه شنبه 5 دی 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» دوشنبه 4 دی 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» یکشنبه 3 دی 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» شنبه 2 دی ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» رشد 15 درصدی شاخص بورس تهران در آذر ماه :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» رشد 5 درصدی ارزش معاملات در هفته منتهی 29 آذر :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» چهارشنبه 29 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» سه شنبه 28 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» دوشنبه 27 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» ثبت رکورد 34090 برای شاخص بورس کشور در روز یکشنبه 26 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» شنبه 25 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» رشد 26 درصدی حجم معاملات تالا ردر هفته منتهی به 22 آذر :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» چهارشنبه 22 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» سه شنبه 21 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» دوشنبه 20 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» یکشنبه 19 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» شنبه 18 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» رشد 22 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» چهارشنبه 15 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» بورس تهران 6 ساله شد :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» ۱۳٩۱/٩/۱٤ :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» ۱۳٩۱/٩/۱۳ :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» یکشنبه 12 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» شنبه 11 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» هفته منتهی به 8 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/۸
» چهارشنبه 8 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/۸
» سه شنبه 7 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/٧
» دوشنبه 6 آذر 91 :: ۱۳٩۱/٩/٦
» گزارش معاملات هفته منتهی به 01/09/1391 :: ۱۳٩۱/٩/۱
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 01/09/1391 :: ۱۳٩۱/٩/۱
» گزارش معاملات آبان ماه سال 91 :: ۱۳٩۱/٩/۱
» سه شنبه 30 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» دوشنبه 29 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» یکشنبه 28 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» شنبه 27 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» ۱۳٩۱/۸/٢٤ :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» ۱۳٩۱/۸/٢٤ :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» ۱۳٩۱/۸/٢٤ :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» ۱۳٩۱/۸/٢۳ :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» سه شنبه 23 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» دوشنبه 22 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» یکشنبه 21 آبان :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» شنبه 20 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» چهارشنبه 17 آبان :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» هفته منتهی به 17 آبان :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» ۱۳٩۱/۸/۱٦ :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» ۱۳٩۱/۸/۱٥ :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» یکشنبه 14 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» رشد 53 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» ۱۳٩۱/۸/۱٠ :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» سه شنبه 9 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/٩
» دوشنبه 8 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/٩
» ۱۳٩۱/۸/۸ :: ۱۳٩۱/۸/۸
» دوشنبه 8 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/۸
» دوشنبه 8 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/۸
» دوشنبه 8 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/۸
» یکشنبه 7 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/٧
» شنبه 6 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/٧
» رشد 86 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/۸/۳
» چهارشنبه 3 آبان 90 :: ۱۳٩۱/۸/۳
» سه شنبه 2 آبان :: ۱۳٩۱/۸/٢
» دوشنبه 1 آبان 91 :: ۱۳٩۱/۸/۱
» رشد 78 در صدی ارزش و 60 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه در مهرماه :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» یکشنبه 30 مهر 91 :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» شنبه 29 مهر 91 :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» گزارش معاملات هفته منتهی به 26/07/1391 :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 26/07/1391 :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» سه شنبه 25 مهر 91 :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» دوشنبه 24 مهر91 :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» یکشنبه 23 مهر :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» شنبه 22 مهر :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» هفته منتهی به 19 مهر :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» چهارشنبه 19 مهر :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» سه شنبه 18 مهر 91 :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» دوشنبه 17 مهر :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» یکشنبه 16 مهر :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» شنبه 15 مهر 91 :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» رشد 26 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه در هفته منتهی به 12 مهر :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» چهارشنبه 12 مهر ماه 91 :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» افتتاح دوازدهمین شرکت کارگزاری در تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» سه شنبه 11 مهر 91 :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» دوشنبه 10 مهر 91 :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» یکشنبه 9 مهر 91 :: ۱۳٩۱/٧/٩
» بیشترین افزایش شاخص طی یک روز در 8 مهر ماه :: ۱۳٩۱/٧/٩
» رشد 78 درصدی حجم و 68 درصدی ارزش معاملات در شهریور ماه :: ۱۳٩۱/٧/٩
» شکستن رکورد 46 ساله شاخص بورس و ثبت رقم بی سابقه 28132 :: ۱۳٩۱/٧/٥
» رویایی ترین روز تاریخ بورس ایران با افزایش رقم بی سابقه 692 واحدی شاخص بورس :: ۱۳٩۱/٧/٥
» سه شنبه 4 مهر 91 :: ۱۳٩۱/٧/٥
» دوشنبه 3 مهر 91 :: ۱۳٩۱/٧/٥
» یکشنبه 2 مهر 91 :: ۱۳٩۱/٧/٢
» شنبه 1 مهر 90 :: ۱۳٩۱/٧/۱
» رشد 39 درصدی ارزش و 45 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» چهارشنبه 29 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» چهارشنبه 29 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» 16شرکت از فهرست بورس تهران حذف شدند :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» سه شنبه 28 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» دوشنبه 27 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» یکشنبه 26 شهریور ماه 91 :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» ۱۳٩۱/٦/٢٥ :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» رشد 19 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» سه شنبه 21 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» دوشنبه 20 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» یکشنبه 19 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» شنبه 18 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» رشد 110 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» چهارشنبه 15 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» سه شنبه 14 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» دوشنبه 13 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» رشد 34 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه در هفته منتهی به 8 شهریور :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» یکشنبه 12 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» دوشنبه 6 شهریور91 :: ۱۳٩۱/٦/٧
» زمان‌ توزیع ‌کارت‌ ورود به ‌جلسه‌ آزمون های بازار سرمایه اعلام شد :: ۱۳٩۱/٦/٦
» یکشنبه 5 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/٥
» یکشنبه 5 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/٥
» گزارش معاملات مرداد ماه 91 تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/٦/٤
» شنبه 4 شهریور ماه 91 :: ۱۳٩۱/٦/٤
» رشد 13 درصدی حجم و ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/٦/۱
» چهارشنبه 1 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/۱
» تعطیلی بازار سرمایه در روزهای 7 تا 11 شهریورماه :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» سه شنبه 31 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» عید سعید فطر مبارک :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» شنبه 28 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» هفته منتهی به 25 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» چهارشنبه 25 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» سه شنبه 24 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» دوشنبه 23 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» یکشنبه 22 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» تسلیت به بازماندگان زلزله اهر-ورزقان و هریس :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» شنبه 21 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» هفته منتهی به 18 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» چهارشنبه 18 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» سه شنبه 17 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» دوشنبه 16 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» یکشنبه 15 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» شنبه 14 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» رشد 113 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» ۱۳٩۱/٥/۱۱ :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» سه شنبه 10 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» دوشنبه 9 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» یکشنبه 8 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» شنبه 7 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» هفته منتهی به 4 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٤
» چهارشنبه 4 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٤
» سه شنبه 3 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٤
» دوشنبه 2 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» رشد 87 درصدی حجم معاملات و 43 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/٥/۱
» یکشنبه 1 مرداد 91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» شنبه 31 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» هفته منتهی به 28 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» چهارشنبه 28 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» سه شنبه 27 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» سه شنبه 27 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» دوشنبه 26 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» یکشنبه 25 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» شنبه 24 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» آموزش مقدماتی بازار سرمایه :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» هفته منتهی به 21 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» چهارشنبه 21 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» سه شنبه 20 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» دوشنبه 19 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» یکشنبه 18 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» شنبه 17 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» اطلاعیه ثبت نام وبرگزاری آزمون های دوره نوزدهم بازارسرمایه :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت بیمه ملت (ملت) :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» رشد 5/5 درصدی حجم معاملات در هفته منتهی به 14 تیر :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» چهارشنبه 14 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» سه شنبه 13 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» دوشنبه 12 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» یکشنبه 11 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» اصلاحیه گزارش هفتگی :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» شنبه 10 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» گزارش معاملات هفته منتهی به 07/04/1391 :: ۱۳٩۱/٤/٧
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 07/04/1391 :: ۱۳٩۱/٤/٧
» سه شنبه 6 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٦
» دوشنبه 5 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٥
» یکشنبه 4 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/٤
» صدور بیش از 120 کد معاملاتی در خرداد ماه 91 :: ۱۳٩۱/٤/٤
» عرضه سهام سومین شرکت پالایشی در بورس تهران :: ۱۳٩۱/٤/۳
» شنبه 3 تیر 91 :: ۱۳٩۱/٤/۳
» هفته منتهی به 31 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» چهارشنبه 31 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» سه شنبه 30 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» یکشنبه 28 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» شنبه 27 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» رشد 63 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» چهارشنبه 24 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» سه شنبه 23 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» دوشنبه 22 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» یکشنبه 21 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» شنبه 20 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» گزارش معاملات هفته منتهی به 17/03/1391 :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 17/03/1391 :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» سه شنبه 16 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» شنبه 13 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» هفته منتهی به 10 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» چهارشنبه 10 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» سه شنبه 9 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/٩
» دوشنبه 8 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/۸
» یکشنبه 7 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/٧
» شنبه 6 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/٦
» رشد 33 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/۳/۳
» چهارشنبه 3 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» سه شنبه 2 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» دو شنبه 1 خرداد 91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» رشد 5/62 درصدی ارزش معاملات تالار در اردیبهشت ماه :: ۱۳٩۱/۳/۱
» یکشنبه 31 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» شنبه 30 اردیبشهت 91 :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» هفته منتهی به 27 اردیبهشت :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» چهارشنبه 27 اردیبهشت :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» سه شنبه 16 اردیبهشت :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» دوشنبه 25 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» یکشنبه 24 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» شنبه 23 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» هفته منتهی به 20 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» چهارشنبه 20 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» سه شنبه 19 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» دوشنبه 18 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» یکشنبه 17 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» شنبه 16 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» رشد بیش از 145 درصدی ارزش معاملات بورس ارومیه :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 13/02/1391 :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 12/02/1391 :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 11/02/1391 :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 10/02/1391 :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» شنبه 9 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/٩
» گزارش معاملات هفته منتهی به 05/02/1391 :: ۱۳٩۱/٢/٥
» گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 05/02/1391 :: ۱۳٩۱/٢/٥
» دوشنبه 4 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/٤
» یکشنبه 3 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/۳
» رشد 2 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه در فروردین ماه :: ۱۳٩۱/٢/۳
» شنبه 2 اردیبهشت 91 :: ۱۳٩۱/٢/٢
» رشد 5/64 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» چهارشنبه 30 فروردین 91 :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» سه شنبه 29 فروردین 91 :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» دوشنبه 28 فروردین 91 :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» یکشنبه 27 فرودین 91 :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» شنبه 26 فرودین 91 :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» رشد 67 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» چهارشنبه 23 فرودین 91 :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» سه شنبه 22 فرودین 91 :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» دوشنبه 21 فرودین 91 :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» یکشنبه 20 فرودین 90 :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» شنبه 19 فروردین 91 :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» هفته منتهی به 16 فروردین 90 :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» چهارشنبه 16 فروردین 91 :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» سه شنبه 15 فروردین 91 :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» دوشنبه 14 فروردین 91 :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» رشد 377 درصدی حجم و 326 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩۱/۱/٩
» چهارشنبه 9 فروردین 90 :: ۱۳٩۱/۱/٩
» سه شنبه 8 فروردین 91 :: ۱۳٩۱/۱/٩
» رشد 25 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه در سال 90 :: ۱۳٩۱/۱/۸
» دوشنبه 7 فرودین 90 :: ۱۳٩۱/۱/٧
» یکشنبه 6 فروردین 91 :: ۱۳٩۱/۱/٦
» گزارش ماهانه اسفند 90 :: ۱۳٩۱/۱/٥
» شنبه 5 فروردین 91 :: ۱۳٩۱/۱/٥
» تبریک سال نو :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» هفته منتهی به 28 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» یکشنبه 28 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» شنبه 27 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» هفته منتهی به 24 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» چهارشنبه 24 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» سه شنبه 23 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» آخرین عرضه اولیه در بورس تهران انجام شد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» دوشنبه 22 اسفند :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» یکشنبه 21 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» شنبه 20 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» رشد 7 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه نسبت به هفته قبل :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» چهارشنبه 17 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» سه شنبه 16 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٥ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» یکشنبه 14 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» شنبه 13 اسفند :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» رشد 4 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه نسبت به هفته قبل :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» چهارشنبه 10 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» سه شنبه 9 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» دوشنبه 8 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» یکشنبه 7 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» شنبه 6 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» هفته منتهی به 3 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» چهارشنبه 3 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» سه شنبه 2 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» گزارش ماهانه بهمن ماه :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» دوشنبه 1 اسفند 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» یکشنبه 30 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» شنبه 29 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» امروز ارزش بازارسرمایه به 124 هزار میلیارد ریال رسید :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» رشد 97 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» چهارشنبه 26 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» سه شنبه 25 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» دوشنبه 24 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» یکشنبه 23 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» رشد 43 درصدی حجم معاملات و 21 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» چهارشنبه 19 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» سه شنبه 18 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» دوشنبه 17 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» یکشنبه 16 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» شنبه 15 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» رشد 70 درصدی ارزش و حجم معاملات بورس منطقه ای آ.غربی در هفته منتهی به 12 بهمن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» چهارشنبه 12 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» سه شنبه 11 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» دوشنبه 10 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» یکشنبه 10بهمن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» شنبه 8 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» هفته منتهی به 5 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» چهارشنبه 5 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» رشد 120 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه در دی ماه :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» دوشنبه 3 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» شنبه 1 بهمن 90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» هفته منتهی به 28 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» چهارشنبه 28 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» سه شنبه 27 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» دوشنبه 26 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» 19دی ماه امسال آغاز ثبت نام ایترنتی آزمون های بازار سرمایه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» یکشنبه 25 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» هفته منتهی به 21 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» چهارشنبه 21 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» سه شنبه 20 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» دوشنبه 19 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» یکشنبه 18 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» شنبه 17 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» رشد 109 درصدی حجم و 5/23 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» چهارشنبه 14 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» سه شنبه 13 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» دوشنبه 12 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» یکشنبه 11 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» شنبه 10 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» رشد 5/122 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه نسبت به هفته قبل :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» چهارشنبه 7 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» سه شنبه 6 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» دوشنبه 5 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» یکشنبه 4 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» رشد 5/51 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه در مقایسه با ماه قبل :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» شنبه 3 دی 90 :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» رشد 5/65 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه نسبت به هفته قبل :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» چهارشنبه 30 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» سه شنبه 29 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» دوشنبه 28 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» یکشنبه 27 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» شنبه 26 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» رشد 28 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه نسبت به هفته قبل :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» چهارشنبه 23 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» سه شنبه 22 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» دوشنبه 21 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» یکشنبه 20 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» شنبه 19 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» هفته منتهی به 16 آذر :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» چهارشنبه 16 آذر :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» یکشنبه 13 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» شنبه 12 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» هفته منتهی به 9 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» چهارشنبه 9 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» سه شنبه 8 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/۸
» دوشنبه 7 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/٧
» تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم :: ۱۳٩٠/٩/٧
» پخش مجموعه برنامه های آموزشی بورس :: ۱۳٩٠/٩/٧
» یکشنبه 6 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/٧
» شنبه 5 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/٥
» رشد 118 درصدی حجم و 88 درصدی ارزش معاملات :: ۱۳٩٠/٩/٢
» چهارشنبه 2 آذر :: ۱۳٩٠/٩/٢
» سه شنبه 1 آذر 90 :: ۱۳٩٠/٩/۱
» صدور 227 کد معاملاتی جدید در آبان ماه :: ۱۳٩٠/٩/۱
» دوشنبه 30 آبان ماه :: ۱۳٩٠/٩/۱
» یکشنبه 29 آبان :: ۱۳٩٠/٩/۱
» شنبه 28 آبان 90 :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» هفته منتهی به 25 آبان :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» چهارشنبه 25 آبان :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» یکشنبه 22 آبان :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» شنبه 21 آبان :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» هفته منتهی به 18 آبان 90 :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» چهارشنبه 18 آبان :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» سه شنبه 17 آبان :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» یکشنبه 15 آبان :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» شنبه 14 آبان :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» صدور 143 کد معاملاتی جدید در هفته منتهی به 11 آبان :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» چهارشنبه 11 آبان 90 :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» سه شنبه 10 آبان 90 :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» دوشنبه 9 آبان 90 :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» یکشنبه 8 آبان :: ۱۳٩٠/۸/۸
» شنبه 7 آبان :: ۱۳٩٠/۸/۸
» صدور 56 کد معاملاتی جدید در هفته منتهی به 4 آبان :: ۱۳٩٠/۸/٤
» چهارشنبه 4 آبان 90 :: ۱۳٩٠/۸/٤
» سه شنبه 3 آبان 90 :: ۱۳٩٠/۸/٤
» دوشنبه 2 آبان 90 :: ۱۳٩٠/۸/٤
» یکشنبه 1 آبان 90 :: ۱۳٩٠/۸/٢
» مهر 90 :: ۱۳٩٠/۸/٢
» شنبه 30 مهر 90 :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» هفته منتهی به 27 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» چهارشنبه 27 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» دوشنبه 25 مهر 90 :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» یکشنبه 24 مهر 90 :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» شنبه 23 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» هفته منتهی به 20 مهر 90 :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» چهارشنبه 20 مهر 90 :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» سه شنبه 19 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» دوشنبه 18 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» یکشنبه 17 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» شنبه 16 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» رشد 48درصدی ارزش معاملات در هفته منتهی به 13 مهر :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» چهارشنبه 13 مهر :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» سه شنبه 12 مهر :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» دوشنبه 11 مهر 90 :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» یکشنبه 10مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» شنبه 9 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» هفته منتهی به 6 مهر :: ۱۳٩٠/٧/٦
» چهارشنبه 6 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/٦
» سه شنبه 5 مهر 90 :: ۱۳٩٠/٧/٥
» دوشنبه 4 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/٥
» یکشنبه 7 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/٥
» رشد 5/19 درصدی ارزش معلاملات بورس ارومیه نسبت به ماه قبل :: ۱۳٩٠/٧/٥
» هفته منتهی به 30 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» چهارشنبه 30 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» سه شنبه 29 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» دوشنبه 28 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» یکشنبه 27 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» شنبه 26 شهریور 90 :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» رشد 6 درصدی ارزش معاملات در هفته منتهی به 23 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» چهارشنبه 23 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» سه شنبه 22 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» دوشنبه 21 شهریور 90 :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» یکشنبه 20 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» شنبه 19 شهریور 90 :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» هفته منتهی به 16 شهریور 90 :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» چهارشنبه 16 شهریور 90 :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» سه شنبه 15 شهریور 90 :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» دوشنبه 14 شهریور90 :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» یکشنبه 13 شهریور 90 :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» شنبه 12 شهریور 90 :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» هفته متهی به 8 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/۸
» سه شنبه 8 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/۸
» دوشنبه 7 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/٧
» بازگشایی نماد معاملاتی بانک انصار :: ۱۳٩٠/٦/٦
» یکشنبه 6 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/٦
» شنبه 5 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/٥
» هفته منتهی به 2 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/٢
» چهارشنبه 2 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/٢
» رشد 40 درصدی حجم معاملات بورس ارومیه در مرداد ماه :: ۱۳٩٠/٦/٢
» سه شنبه 1 شهریور :: ۱۳٩٠/٦/۱
» یکشنبه 30مرداد :: ۱۳٩٠/٦/۱
» شنبه 29 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» رشد 5/112 درصدی حجم و ارزش معاملات بورس منطقه ای در هفته منتهی به 26 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» چهارشنبه 26 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» سهام بانک پاسارگاد 2106 ریال قیمت خورد :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» سه شنبه 25 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» دوشنبه 24 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» یکشنبه 23 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» افتتاح شعبه ی کارگزرای بورسیران در تالار ارومیه :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» رشد 30 درصدی ارزش معاملات تالار بورس ارومیه در هفته منتهی به 19 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» چهارشنبه 19 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» سه شنبه 18 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» دوشنبه 17 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» یکشنبه 16 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» شنبه 15 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» هفته منتهی به 12 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» چهارشنبه 12 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» سه شنبه 11 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» دوشنبه 10 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» یکشنبه 9 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/٩
» شنبه 8 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۸
» رشد 5/133 درصدی ارزش معاملات بورس در هفته منتهی به 5 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۸
» چهارشنبه 5 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۸
» سه شنبه 4 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۸
» دوشنبه 3 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۳
» یکشنبه 2 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/٢
» رشد 31 درصدی ارزش معاملات در تیر ماه :: ۱۳٩٠/٥/٢
» شنبه 1 مرداد :: ۱۳٩٠/٥/۱
» هفته منتهی به 29 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» چهارشنبه 29 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» سه شنبه 28 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» دوشنبه 27 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» شنبه 25 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» عرضه اولیه شرکت آ.س.پ در شرکت فرابورس :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» رشد 232 درصدی ارزش معاملات بورس در هفته منتهی به 22 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» چهارشنبه 22 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» سه شنبه 21 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» دوشنبه 20 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» عرضه اولیه پتروشیمی زاگرس :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» چهارصد و شصت و یکمین شرکت بورسی پذیرفته شد :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» یکشنبه 19 تیر :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» شنبه 18 تیر :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» سه شنبه 13 تیر :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» هفته منتهی به 15 تیر :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» چهارشنبه 15 تیر :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» دوشنبه 13 تیر :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» یکشنبه 12 تیر :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» شنبه 11 تیر :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» رشد بیش از 370 درصدی حجم و ارزش معاملات بورس استان :: ۱۳٩٠/٤/۸
» چهارشنبه 8 تیر :: ۱۳٩٠/٤/۸
» سه شنبه 7 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٧
» دوشنبه 6 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٦
» یکشنبه 5 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٦
» رشد 58 درصدی ارزش معاملات سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل :: ۱۳٩٠/٤/٤
» شنبه 4 تیر :: ۱۳٩٠/٤/٤
» آمار ماهانه خرداد 90 :: ۱۳٩٠/٤/٤
» هفته منتهی به 1 تیر 90 :: ۱۳٩٠/٤/۱
» چهارشنبه 1 تیر :: ۱۳٩٠/٤/۱
» سه شنبه 31 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» دو شنبه 30 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» یکشنبه 29 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» شنبه 28 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» رشد 5/19 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه نسبت به هفته گذشته :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» چهارشنبه 25 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» سه شنبه 24 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» دوشنبه 23 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» یکشنبه 22 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» شنبه 21 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» صدور 37 کد معاملاتی جدید در هفته منتهی به 18 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» چهارشنبه 18 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» سه شنبه 17 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» دوشنبه 16 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» هفته منتهی به 11 خرداد 90 :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» چهارشنبه 11 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» سه شنبه 10 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» دو شنبه 9 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/٩
» یکشنبه 8 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۸
» شنبه 7 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۸
» درخواست 75 کد معاملاتی جدید در هفته منتهی به 4 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/٤
» چهارشنبه 4 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/٤
» سه شنبه 3 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۳
» دوشنبه 2 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۳
» یکشنبه 1 خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۱
» آمار معاملات منتهی به اردیبهشت90 :: ۱۳٩٠/۳/۱
» شنبه 31 اردیبشهت ماه 90 :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» ورود 52 سهامدار جدید به بورس ارومیه در هفته منتهی به 28 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» چهارشنبه 28 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» سه شنبه 27 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» دو شنبه 26 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» یکشنبه 25 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» عرضه سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» هفته منتهی به 21 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» چهارشنبه 21 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» سه شنبه 20اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» دو شنبه 19 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» یکشنبه 18 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» چهارشنبه 14 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» افزایش 5 درصدی ارزش معاملات بورس منطقه ای :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» سه شنبه 13 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» دوشنبه 12 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
» یکشنبه 11 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» شنبه 10 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» ورود 41 سهامدار جدید استانی به بازار سرمایه در هفته منتهی به 7 اردیبهشت90 :: ۱۳٩٠/٢/٧
» چهارشنبه 7 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٧
» سه شنبه 6 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٦
» دوشنبه 5 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٦
» دوره آموزشی مقدماتی بازار سرمایه :: ۱۳٩٠/٢/٤
» یکشنبه 4 اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٤
» شنبه 3 اردیبهشت90 :: ۱۳٩٠/٢/۳
» گزارش معاملات فروردین ماه 1390 :: ۱۳٩٠/٢/۳
» هفته منتهی به 31 فروردین :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» چهارشنبه 31 فروردین :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» سه شنبه 30 فروردین :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» دوشنبه29 فروردین :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» یکشنبه 28 فروردین :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» شنبه 27 فروردین :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» آمار هفتگی بورس منطقه ای آ.غربی :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» ارزش معاملات بورس منطقه ای آ.غربی چهارشنبه 24فروردین :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» آمار معاملات تالار ارومیه در روز سه شنبه 900123 :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» جناب آقای وحید جوادی سر پرست محترم بورس منطقه ای آ.غربی :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» هفته منتهی به7 اسفند :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» هفته آخر بهمن :: ۱۳۸٧/۱٢/٥
» هفته منتهی به 23 بهمن :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» عرضه اولیه بانک ملت :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» اربعین حسینی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» دهه فجر مبارک :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
» دوشنبه14 بهمن :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» یکشنبه 13بهمن :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» هفته منتهی به 9 بهمن :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» 8بهمن :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
» 7بهمن :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
» 6بهمن :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
» دریافت بولتن دی ماه بورس منطقه ای آ.غربی :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
» 5بهمن :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
» دیماه 1387 :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» هفته منتهی به 02/11/87 :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» یکشنبه 29 دی :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» شنبه 28 دی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
» هفته منتهی به 25/10/87 :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» آمار معاملات تالار ارومیه :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» تالار ارومیه :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» شاخص :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» مفاهیم بورسی 3 :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» تالار ارومیه :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» کلاسهای آموزشی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» مفاهیم بورسی 2 :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» آمار معاملات تالار ارومیه :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» آشنایی با مفاهیم بورسی1 :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» آمار معاملات :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» مقدمه :: ۱۳۸٧/۱٠/۸