شاخص
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی:

شاخص

بررسی روند پارامتری مشخص برای یک متغیر ، به راحتی وبا در نظر گرفتن تعداد پارامترها در طول زمان امکان پذیر است، اما زمانی که گروهی ازمتغیرها مورد بررسی قرار  گیرند، نماگری مورد نیاز است که نشان دهنده سطح عمومی پارامتر برای گروه مورد نظر باشد. به عنوان مثال تغییرات قیمت سهام یک شرکت مشخص به راحتی و با درنظر گرفتن روند قیمت سهم مزبور صورت می گیرد، اما سطح عمومی قیمت سهام کلیه شرکتها در بورس، به وسیله شاخص کل قیمت انجام می شود. در ادامه به طور مختصر محاسبه انواع شاخص ها در بورس اوراق بهادار تهران را شرح می دهیم:

شاخص index:

واژه شاخص به معنای نمودار ، نماینده و نشان دهنده می باشد. از نظر کاربردی شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن می باشد، شاخص وسیله ای است برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند.بنابراین بر مبنای شاخص می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود. شاخص بورس مانند دماسنج نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی یک کشور است. کاهش آن عموما به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی می باشد.

شاخص صنایع:

شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در صنایع مختلفی طبقه بندی می شوند و شاخص قیمت برای هر صنعت به طور جداگانه محاسبه می شود.

شاخص پنجاه شرکت  فعال تر:

این شاخص نشان دهنده سطح عمومی قیمت 50 شرکت منتخب بورس است. آنچه در انتخاب 50 شرکت مزبور که در دوره‌های سه ماهه صورت می گیرد بیشترین اهمیت را دارد، تعدادهای روزهای دادو ستد شرکتها است. یکی از راههای محاسبه این شاخص همانند شاخص کل قیمت است.

شاخص قیمت و بازده نقدی:

تغییرات این شاخص نشانگر بازده کل بورس است و از تغییرات قیمت و بازده نقدی پرداختی،‌ متاثر میشود. محاسبه این شاخص همانند شاخص کل قیمت است و تنها تفاوت میان آن دو در شیوه تعدیل آنها است. برای آگاهی بیشتر از نحوه محاسبه این شاخص به مقاله« نگاهی تحلیلی بر شاخصهای بورس با رویکردی بر سهام شناور آزاد» تهیه شده در مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران رجوع شود.

شاخص بازده نقدی:

این شاخص بیانگر سطح عمومی بازده نقدی پرداختی شرکتها است و مقدار آن از تقسیم پایه شاخص کل قیمت بر پایه شاخص قیمت و بازده نقدی، به دست می آید.

شاخص کل قیمت:

  این شاخص نشانگر روند عمومی قیمت شرکتهای بورسی است وتغییرات سطح عمومی قیمتها را نسبت به تاریخ مبدا نشان می دهد( تاریخ مبدا در حال حاضر در بورس تهران سال 1369می باشد ).

کاربرد شاخص:

اعداد شاخص بیان اطلاعات عمومی و کلی در مورد ساختار بازار سرمایه است .

      شاخص ابزاری است برای مقایسه تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت .

       ازبررسی اعداد شاخص ،تغییرات احتمالی قیمت ها در آینده را می توان دنبال کرد .

     • شاخص ابزاری برای مقایسه تغییرات گروهی چند پدیده با یکدیگر است .  مثلاً با استفاده از شاخص قیمت می توان صنایع مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد .