اطلاعیه ثبت نام وبرگزاری آزمون های دوره نوزدهم بازارسرمایه
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٧   کلمات کلیدی:

سازمان بورس واوراق بهاداربرای صدورگواهی نامه های حرفه ای دربازارسرمایه، درنظرداردآزمون های زیررابرگزارنماید.

1- اصول بازارسرمایه

2- معامله گری اوراق تامین مالی

3- معامله گری بورس کالا

4- معامله گری ابزارمشتقه

5- مدیریت نهادهای بازارسرمایه

6- کارشناسی عرضه وپذیرش

7- تحلیل گری بازارسرمایه

8- ارزشیابی اوراق بهادار

9- مدیریت سبداوراق بهادار

http://reg.seo.ir/Content.aspx?id=25