مفاهیم بورسی 3

ارزش سهام

ارزش اسمی:

ارزشی است که بر روی ورقه سهم قید شده است.

ارزش بازار:

ارزشی است که سهام به آن قیمت در بازار معامله می شود.

ارزش ویژه:

که از تقسیم جمع حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام بدست می آید. یعنی : ارزش ویژه هر سهم از نسبت حقوق صاحبان سهام(سرمایه+ اندوخته طرح وتوسعه + اندوخته قانونی+ اندوخته اختیاری+ سایر اندوخته‌ها + سود انباشته) به تعداد سهام منتشره به دست می‌آید و در مقایسه با ارزش اسمی هر سهم سنجیده می‌شود هر چه ارزش ویژه هر سهم از قیمت اسمی سهام بیش‌تر باشد سهام آن شرکت از موقعیت و استحکام بالاتری برخوردار است .

ارزش ذاتی:

ارزشی است که سهامدار بر اساس مبانی منطقی آن را تعیین و سپس برای خریدن یا نخریدن سهم آن را با قیمت تابلو مقایسه می کند .

/ 0 نظر / 2 بازدید